آسیبهاي اجتماعي کلانشهرها

دستگاه اصلي

شهرداري هاي کلانشهرها

دستگاه همکار

سازمان بهزيستي، ناجا، دادستاني مراكز استانها ، كمیته امداد امام خمیني ، سازمان صداو سیما، ، فرمانداريهاي كالنشهرها، سازمان شهرداريها و دهیاريها وزارت كشور، معاونت امور زنان و خانواده

شاخص هاي اصلي / اهداف كمّي

- پاكسازي كامل معابر اصلي كالنشهرها از تکدي گري آشکار و پنهان( دستفروشي) - پاكسازي متروها، ترمینالهاي مسافربري و راه آهن کلانشهرها از دست فروشي - افزايش مراكز نگهداري و اسکان موقت كارتن خوابها

پیام بنیانگذار

مصطفی راستینه هر اجتماع انساني، فرهنگ خاصي دارد که مي‏توان آنها را از يکديگر تميز داد. بدين معني

آمار بازدید کنندگان

کاربران
3
مطالب
485
نمایش تعداد مطالب
140652