آسیب ها و تهديدات امنیت اجتماعي

دستگاه اصلي

وزارت اطلاعات

دستگاه همکار

ناجا، سپاه ، قوه قضايیه، صدا و سیما، وزارت كشور ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

شاخص هاي اصلي / اهداف كمّي

- شناسايي شگردها، برنامه ها و اهداف و اقدامات دشمنان - كاهش آسیب پذيريهاي مرتبط با تهديدات امنیتي - افزايش ضريب احساس امنیت اجتماعي - مديريت و كاهش تنشهاي قومي،مذهبي، نسلي و جنسي - تهیه برآورد آسیب پذيرها و تهديدات اطالع رساني و هشدار دهي

 

پیام بنیانگذار

مصطفی راستینه هر اجتماع انساني، فرهنگ خاصي دارد که مي‏توان آنها را از يکديگر تميز داد. بدين معني

آمار بازدید کنندگان

کاربران
3
مطالب
485
نمایش تعداد مطالب
140641