اعتیاد

دستگاه اصلي

دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر

دستگاه همکار

كلیه دستگاههاي عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر

شاخص هاي اصلي / اهداف كمّي

- كاهش دسترسي به موادمخدر و روانگردانها در محیط هاي هدف به ويژه اطراف مدارس، دانشگاهها، فضاهاي عمومي - جمع آوري معتادان متجاهر از چهره شهرها و محالت - كاهش 9درصدي نرخ بروز اعتیاد با تمركز بر برنامه هاي پیشگیري اولیه از اعتیاد در اقشار آسیب پذير جامعه و متناسب با گروهها و كانونهاي اولويت دار هدف )دانش آموزان، دانشجويان، زنان، كودكان، كارگران، سربازان( - كاهش 9 درصدي نرخ شیوع سوء مصرف موادمخدر در جمعیت 09 تا 86 سال كشور تا پاپان سال 0959 - افزايش 01 درصدي ماندگاري معتادان در فرايند درمان و كاهش آسیبها و كاهش نرخ عود اعتیاد با مشاركت خانواده ها - بهبود استانداردهاي علمي، فني و عملکردي فعالیت مراكز درمان و كاهش آسیب اعتیاد - توسعه و ارتقاي صیانت و حمايت هاي اجتماعي از معتادان بهبود يافته و خانواده آنها - بهره گیري حداكثري از پتانسیل هاي موجود در نهادهاي مدني و تشکلهاي مردم نهاد براي كنترل و كاهش آسیب هاي اجتماعي به ويژه اعتیاد - اصالح و ارتقاء ساختار امر مبارزه با موادمخدر در دستگاههاي اجرايي ذيربط و سازمان هاي متولي امر

چالشها و موانع اساسي وضع موجود

توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد

پیام بنیانگذار

مصطفی راستینه هر اجتماع انساني، فرهنگ خاصي دارد که مي‏توان آنها را از يکديگر تميز داد. بدين معني

آمار بازدید کنندگان

کاربران
3
مطالب
485
نمایش تعداد مطالب
140644