امنیت عمومي

دستگاه اصلي

قوه قضائیه

دستگاه همکار

ناجا، سازمان بسییج مستضعفین، سازمان صداو سیما، شهرداريهاي سراسر كشور، سازمان بهزيستي، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت اطالعات، وزارت ورزش و جوانان، ، سازمان تبلیغات اسالمي، سازمان زندانها، وزارت كشور

شاخص هاي اصلي / اهداف كمّي

كاهش 10 درصدي ساالنه جرايم - تشديد 16 درصدي مبازره با قاچاق كاال، سوخت و ارز - افزايش 19 درصدي اقدامات مربوط به كنترل و مبارزه با جرايم مشهود اخالقي و ناهنجاريهاي اجتماعي - كاهش سرقت مسلحانه و خشن - كاهش خريد و فروش و قاچاق سالح سرد و گرم - پوشش حداكثري انتظامي مناطق جرم خیز - ارتقاي كیفیت زندگي در بین خانواده ها از طريق باز تعريف ارزشهاي فرهنگي و باورهاي عمومي و آگاه سازي جامعه نسبت به آنه

پیام بنیانگذار

مصطفی راستینه هر اجتماع انساني، فرهنگ خاصي دارد که مي‏توان آنها را از يکديگر تميز داد. بدين معني

آمار بازدید کنندگان

کاربران
3
مطالب
485
نمایش تعداد مطالب
140608