حاشیه نشیني و بافت هاي فرسوده

دستگاه اصلي

ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار )وزارت راه و شهرسازي( و شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران

دستگاه همکار

كلیه دستگاههاي عضو ستاد ملي، جمعیت هالل احمر، وزارت اطالعات ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان بهزيستي ، شهرداري هاي مراكز استانها ، 

شاخص هاي اصلي / اهداف كمّي

- باز آفريني، توانمندسازي و بهسازي 0011 محله در طي دو برنامه 9 ساله كشور )برنامه ششم و هفتم توسعه اجتماعي و اقتصادي كشور( - ارتقاء شاخصهاي دسترسي به خدمات شهري، آموزشي و خدمات بهداشتي و درماني در اين مناطق به سطح متوسط كشوري - ارتقاء شاخص احساس امنیت اجتماعي و امنیت عمومي در اين مناطق - فعال سازي نهادهاي تسهیل گر - فعال سازي تشکلهاي غیردولتي و نهادهاي خیريه در محالت هدف - هويت بخشي به امالك و اراضي مناطق حاشیه ايي از طريق صدور سند مالکیت براي صاحبان آنها - انجام فعالیت هاي فرهنگي و آگاه سازي با استفاده از آموزه هاي دفاع مقدس - برگزاري اردوهاي راهیان نور - احداث نمايشگاه هاي فرهنگي دفاع مقدس - ايجاد بانك اطالعاتي از ساكنین مناطق حاشیه نشین ، ريشه يابي مهاجرت، فراهم كردن زمینه هاي الزم جهت بازگرداندن حاشیه نشینان به محل سکونت اصلي خود و بهسازي روستا- شهرها و ارتقاي كیفیت زندگي در اين مناطق

چالشها و موانع اساسي وضع موجود

-عدم پیشنگري و توجه به سیاستها و برنامههاي پیشگیرانه در گسترش محدودهها و محلههاي نابسامان شهري؛ - نبود بودجهريزي مناسب و قابل اتصال به برنامههاي محلي براي حل موضوع سکونتگاههاي غیررسمي - خالء ها و تنگناهاي قانوني موجود در برخي زمینهها در سکونتگاههاي غیررسمي - عدم اجراي كامل قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي - نبود الگويهاي مناسب تأمین مسکن كم درآمدها در كشور و جدا بودن سیاستهاي تأمین مسکن )كه عمدتاً دولتي و از باال به پايین ميباشد( از برنامهها و سیاستهاي توسعۀ شهري در سطح محلي - عدم استفاده مناسب از پتانسیل مشاركت نهادهاي غیردولتي و زمینههاي مشاركت مردم و نهادهاي محلي - عدم نظارت و كنترل شهرداريها برساخت و سازهاي خارج از محدوده شهري و نیاز به بازنگري در قوانین موجود

پیام بنیانگذار

مصطفی راستینه هر اجتماع انساني، فرهنگ خاصي دارد که مي‏توان آنها را از يکديگر تميز داد. بدين معني

آمار بازدید کنندگان

کاربران
3
مطالب
485
نمایش تعداد مطالب
140636