زندانیان و خانواده زندانیان

دستگاه اصلي

قوه قضايیه(سازمان زندانها و اقدامات تامیني و تربیتي)

دستگاه همکار

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان بهزيستي، كمیته امداد امام خمیني ، سازمان آموزش فني و حرفه اي، سازمان صداو سیما،وزارت دادگستري،ستادمبارزه با مواد مخدر،وزارت آموزش و پرورش وزارت اطالعات، معاونت امور زنان و خانواده

شاخص هاي اصلي / اهداف كمّي

- پوشش رايگان خدمات بهداشت و درمان در محیط زندان - افزايش سواد آموزي در محیط زندان - تسهیل جابجايي زندانیان به استان موطن زنداني - تسهیل مالقات)حضوري،كابیني و شرعي( - استفاده از مجازات جايگزين حبس - حمايت از خانواده زندانیان - گسترش مراكزمراقبت بعد از خروج - اشتغال زندانیان - هدفمند شدن اجراي احکام حبس در زندان و احکام قضايي از جمله: عفو ،مرخصي و...

پیام بنیانگذار

مصطفی راستینه هر اجتماع انساني، فرهنگ خاصي دارد که مي‏توان آنها را از يکديگر تميز داد. بدين معني

آمار بازدید کنندگان

کاربران
3
مطالب
485
نمایش تعداد مطالب
140614