مصرف مشروبات الکلي

دستگاه اصلي

وزارت كشور

دستگاه همکار

تمامي دستگاههاي عضو كمیته ملي و دانشگاه آزاد اسلامي

شاخص هاي اصلي / اهداف كمّي

- اجرايي شدن اهداف كمي مندرج در سند ملي مقابله و كاهش عرضه و درمان و كاهش آسیب مشروبات الکلي

پیام بنیانگذار

مصطفی راستینه هر اجتماع انساني، فرهنگ خاصي دارد که مي‏توان آنها را از يکديگر تميز داد. بدين معني

آمار بازدید کنندگان

کاربران
3
مطالب
485
نمایش تعداد مطالب
140601